PODANIE ŽIADOSTI

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI

 1. Registrácia na dotačnom portáli BSK

Pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie NA ROK 2020 je potrebné, aby sa žiadateľ zaregistroval na dotačnom portáli BSK – http://dotacie.region-bsk.sk/ , kde si zároveň vyplní profil žiadateľa a nahrá prílohy podľa typu žiadateľa. Registrovať sa musia všetci žiadatelia.

V časti Profil žiadateľa vyplní údaje o žiadateľovi, a zároveň priloží v elektronickej podobe povinné prílohy podľa typu žiadateľa. Tieto prílohy sa stávajú súčasťou Registra žiadateľov vedenom Oddelením dotácií Úradu BSK. O dodatočné zmeny v profile žiadateľa je potrebné požiadať písomnou formou na adrese dotacie@region-bsk.sk

 

 1. Voľba dotačnej schémy a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie

Žiadateľ si zvolí dotačnú schému podľa príslušnej výzvy, v rámci ktorej má záujem žiadosť o dotáciu predložiť (t.j. napr. BRDS na podporu kultúry). Následne sa žiadateľovi sprístupní formulár s údajmi, ktorý je pre danú schému potrebné vyplniť. Výška minimálneho spolufinancovania, ako aj maximálnej dotácie sa v závislosti od dotačných schém líši, preto je potrebné vyplniť údaje vo formulári v zmysle informácii príslušnej výzvy k dotačnej schéme.

 

 1. Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie na Úrad BSK spolu s povinnými prílohami.

Po vyplnení elektronického formuláru žiadateľ svoju žiadosť zaregistruje (t.j. nemá viac možnosť žiadosť editovať). Žiadosť je následne potrebné vytlačiť, štatutárnym zástupcom podpísať a spolu s čestným prehlásením (dokument na stiahnutie) a ostatnými povinnými prílohami (v závislosti od výzvy dotačnej schémy) doručiť na Úrad BSK, a to buď do Podateľne Úradu BSK osobne (úradné hodiny Podateľne) alebo poštou. Takto podané žiadosti je potrebné výrazne označiť názvom príslušnej dotačnej schémy (napr. BRDS na podporu kultúry, BRDS na podporu turizmu,…). Rozhodujúcim dátumom je dátum podania na Podateľni Úradu BSK alebo dátum podania na pošte.

Adresa BSK:

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16

P.O. Box 106

820 05 Bratislava 25

Úrad BSK zriadil v zmysle VZN č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK od roku 2019 REGISTER ŽIADATEĽOV o poskytnutie dotácií z rozpočtu BSK.

Žiadateľ je evidovaný v tomto registri podaním prvej žiadosti o poskytnutie dotácie. K prvej žiadosti je žiadateľ povinný doložiť všetky povinné prílohy aj fyzicky (t.j. aj tie, ktoré sa následne stávajú súčasťou Registra žiadateľov).

Pri druhej a každej ďalšej žiadosti už žiadateľ tieto prílohy nemusí dokladať, pokiaľ nedošlo k zmenám stanov a voľby štatutára.

Doklady, ktoré sa stávajú súčasťou registra žiadateľov:

 1. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa

(napr. stanovy občianskeho združenia, zriaďovacia listina príspevkovej organizácie, nadačná listina a pod., štatút neziskovej organizácie a pod.), okrem žiadateľa ktorým je obec, mesto, mestská časť, obchodná spoločnosť,

 1. Kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu)

Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania na doplnenie. Výzva na doplnenie bude zaslaná na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo výzve na doplnenie, nebude posudzovaná.

Dôvody vyradenia žiadosti:

 • žiadosť bola podaná po termíne stanovenom výzvou,
 • žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme, a následne v tlačenej podobe podľa pravidiel uvedených v tejto výzve,
 • v žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie,
 • žiadateľ v rozpočte uvedenom v žiadosti nedeklaruje ani povinné minimálne spolufinancovanie v zmysle príslušnej výzvy,
 • žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
 • žiadosť zásadne nezodpovedá oblastiam podpory a cieľom uvedeným vo výzve,
 • Úrad BSK si vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké projekty, resp. projekty s rovnakým cieľom, podané pod menom rôznych subjektov) túto skutočnosť preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty vyradiť.