PODANIE ŽIADOSTI

 

POZOR: Podávanie žiadostí o dotáciu  prostredníctvom dotačných schém pre rok 2018 bolo ukončené. 

 

Žiadosti musia byť vypracované a musia k nim byť pripojené všetky doklady podľa VZN BSK č. 2/2016.

POSTUP

  1. Žiadateľ je povinný vyplniť a registrovať žiadosť a povinné prílohy v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.bratislavskykraj.sk/. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi ju zaregistrovať a vytlačiť (bod 2).
  2. Žiadosť a povinné prílohy, ktoré žiadateľ zaregistroval v elektronickom systéme, je povinný následne vytlačiť a predložiť aj v tlačenej podobe. Takto podané žiadosti musia mať výrazné označenie „Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu – príslušná výzva – 2018“. Vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá na podateľni úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu). Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte.

ADRESA

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25

TERMÍNY

BRDS 2018 Lehota na predkladanie zaregistrovanej žiadostí v elektronickej aj v písomnej podobe
Kultúra do 18.12.2017 (vrátane)
Turizmus do 18.12.2017 (vrátane)
Rozvoj vidieka do 18.12.2017 (vrátane)
Šport a mládež do 18.12.2017 (vrátane)

POZOR

Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená, podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a musia k nej byť pripojené povinné prílohy bližšie špecifikované v príslušných výzvach.

Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k doplneniu. Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. POZOR! Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo vyzvaní na doplnenie, nebude posudzovaná.

Dôvody vyradenia žiadosti:

  • žiadosť bola podaná po termíne uzávierky,
  • žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme a v tlačenej podobe (prípadne prostredníctvom elektronickej služby BSK) podľa pravidiel uvedených v tejto výzve,
  • v žiadosti chýbali informácie, nevyhnuté pre jej posúdenie,
  • žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
  • žiadosť zásadne nezodpovedá cieľu dotačnej schémy.

Bližšie informácie o postupe pri podaní žiadosti, povinných prílohách a ďalších ustanoveniach nájdete v jednotlivých výzvach pre rok 2018.

 

Advertisements