O BRDS

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK. Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o nové oblasti – sektorové politiky BSK (2017 – šport a mládež).

Existenciu dotačných schém popisuje aj novo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK (Uznesenie 76/2016 z 9.9.2016), ktoré nahradilo dovtedy platné VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z 7.12.2012.

Podľa § 3 písm. b) predmetného VZN možno poskytovať z rozpočtu BSK dotácie prostredníctvom “dotačných schém, rozpočtovaných ako podprogramy dotačného programu, vytvorených pre strategické oblasti podpory verejného života BSK, podliehajúcich samostatnému mechanizmu a podmienkam poskytovania”. Nové znenie VZN BSK č. 2/2016 definuje tieto princípy v nasledovných kľúčových bodoch:

 1. Finančné prostriedky v dotačnom programe určené pre dotačné schémy sú kreované ako stabilné percento z daňových príjmov podľa poslednej prognózy Inštitútu finančnej politiky SR, pričom Zastupiteľstvo BSK rokuje o percentuálnych podieloch určených pre jednotlivé dotačné schémy na nasledujúci rok.
 2. Podpora prostredníctvom dotačných schém je upravená výzvami na predkladanie žiadostí pre jednotlivé dotačné schémy na nasledujúci kalendárny rok, ktoré obsahujú najmä zámer a ciele výzvy, oblasti podpory v rámci svojich gesčných politík, kritériá hodnotenia žiadostí, proces posudzovania žiadostí, lehotu predkladania žiadostí a pravidlá podávania žiadostí.
 3. Žiadosti o poskytnutie dotácie v jednotlivých dotačných schémach, posúdi príslušná odborná hodnotiaca komisia, poradný orgán, ktorý má garantovať transparentnosť, odbornosť a nezávislosť dotačnej schémy. Na odborné posúdenie nadväzuje štandardný ďalší postup v súlade s VZN BSK č. 2/2016 – prerokovanie žiadostí v Dotačnej komisii a schválenie dotácií v Zastupiteľstve BSK.

Tab.: finančné prostriedky vyčlenené pre dotačné schémy na podporu sektorových politík BSK

ROK Dotačná schéma Finančné prostriedky
2015 Kultúra 400 000,00 €
2016 Kultúra, Turizmus, Rozvoj vidieka 970 000,00 €
2017 Kultúra, Turizmus, Rozvoj vidieka, Šport a mládež 1 996 800,00 €

Tab.: finančné prostriedky alokované v jednotlivých dotačných schémach v roku 2018 

BRDS 2018 Alokované finančné prostriedky
Kultúra 888 905,90 EUR
Turizmus 261 442,91 EUR
Rozvoj vidieka 418 308,66 EUR
 Šport a mládež  522 885,83 EUR
CELKOM 2 091 543,30 EUR

 

KTO MÔŽE ŽIADAŤ

Žiadateľom o dotáciu (individuálnu dotáciu, alebo dotáciu prostredníctvom dotačných schém) podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK môže byť [1]:

 1. obec, mesto alebo mestská časť na území BSK,
 2. iná právnická osoba ako uvedená v bode 1. tohto odseku, ktorá má sídlo na území BSK a ktorej BSK nie je zakladateľom (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť),
 3. fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK.

Jednotlivé výzvy dotačných schém upravujú oprávnených žiadateľov samostatne, je preto potrebné si naštudovať konkrétne podmienky výzvy v rámci dotačnej schémy, z ktorej sa chcete uchádzať o podporu a overiť si tak, či nie je Váš subjekt pre danú výzvu a príslušný kalendárny rok vylúčený z oprávnených žiadateľov.

Pre rok 2018 sú oprávnení žiadatelia v dotačných schémach definovaní nasledovne:

BRDS žiadateľ max. počet žiadostí
Kultúra všetci oprávnení žiadatelia V rámci jednej výzvy môže podať jeden subjekt (žiadateľ) maximálne 3 žiadosti o dotáciu.
Rozvoj       vidieka

 

Obnova obcí

Zvyšovanie kvality služieb

Obce Bratislavského kraja, vrátane mestských častí Hlavného mesta SR Bratislava s počtom obyvateľov do 12 000 (podľa ŠÚ SR za r. 2015), (mestské časti Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo)  nie je stanovený
Podpora miestnej ekonomiky

 

 

 

Samostatne hospodáriaci roľník –fyzická osoba – podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby v rámci celého územia Bratislavského kraja. (definícia samostatne hospodáriaceho roľníka – Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní, Časť II A, §12a, §12b, §12c, §12d a §12e)

 nie je stanovený
Šport a mládež všetci oprávnení žiadatelia V rámci jednej výzvy môže podať jeden subjekt (žiadateľ) maximálne 2 žiadosti o dotáciu. (jednu žiadosť  na oblasť športu a jednu žiadosť na oblasť mládeže).
Turizmus a) obce a združenia obcí
b) malí a strední podnikatelia v CR (právnické osoby a fyzické osoby
– podnikatelia)
c) občianske združenia
d) záujmové združenia právnických osôb
e) neziskové organizácie
V rámci jednej výzvy môže podať jeden subjekt (žiadateľ) maximálne 1  žiadosť o dotáciu.

 

Pozn.:

Maximálna výška dotácie poskytnutá na základe VZN BSK č. 2/2016 jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku (týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátane dotačných schém) nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 EUR.

V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka  je maximálna výška poskytnutej dotácie  jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku stanovená na 15 000 EUR, pričom výška dotácie pre samostatne hospodáriaceho roľníka nesmie v priebehu akéhokoľvek obdobia troch po sebe idúcich fiškálnych rokov presiahnuť sumu 15 000 EUR, v súlade so Schémou minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja na rozvoj vidieka (schéma DM – 9/2017).

 

Dotáciu podľa VZN BSK č. 2/2016 nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý:

 1. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
 2. má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam v registri trestov, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok,
 3. poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 4. nedoplnil žiadosť podľa pravidiel výzvy,
 5. je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou.

 

Podľa VZN BSK č. 2/2016 možno poskytovať aj individuálne dotácie, pre ktoré platia samostatné pravidlá určené predmetným VZN, odlišné od pravidiel dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém. VIAC INFORMÁCIÍ TU. 

 

[1] § 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podľa VZN BSK č. 2/2016 možno poskytovať aj individuálne dotácie, pre ktoré platia samostatné pravidlá určené predmetným VZN, odlišné od pravidiel dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém. VIAC INFORMÁCIÍ TU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements