O BRDS

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK. Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o nové oblasti – sektorové politiky BSK (2017 – šport a mládež).

Existenciu dotačných schém popisuje aj novo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK (Uznesenie 76/2016 z 9.9.2016), ktoré nahradilo dovtedy platné VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z 7.12.2012.

Podľa § 3 písm. b) predmetného VZN možno poskytovať z rozpočtu BSK dotácie prostredníctvom “dotačných schém, rozpočtovaných ako podprogramy dotačného programu, vytvorených pre strategické oblasti podpory verejného života BSK, podliehajúcich samostatnému mechanizmu a podmienkam poskytovania”. Nové znenie VZN BSK č. 2/2016 definuje tieto princípy v nasledovných kľúčových bodoch:

  1. Finančné prostriedky v dotačnom programe určené pre dotačné schémy sú kreované ako stabilné percento z daňových príjmov podľa poslednej prognózy Inštitútu finančnej politiky SR, pričom Zastupiteľstvo BSK rokuje o percentuálnych podieloch určených pre jednotlivé dotačné schémy na nasledujúci rok.
  2. Podpora prostredníctvom dotačných schém je upravená výzvami na predkladanie žiadostí pre jednotlivé dotačné schémy na nasledujúci kalendárny rok, ktoré obsahujú najmä zámer a ciele výzvy, oblasti podpory v rámci svojich gesčných politík, kritériá hodnotenia žiadostí, proces posudzovania žiadostí, lehotu predkladania žiadostí a pravidlá podávania žiadostí.
  3. Žiadosti o poskytnutie dotácie v jednotlivých dotačných schémach, posúdi príslušná odborná hodnotiaca komisia, poradný orgán, ktorý má garantovať transparentnosť, odbornosť a nezávislosť dotačnej schémy. Na odborné posúdenie nadväzuje štandardný ďalší postup v súlade s VZN BSK č. 2/2016 – prerokovanie žiadostí v Dotačnej komisii a schválenie dotácií v Zastupiteľstve BSK.

Tab.: finančné prostriedky vyčlenené pre dotačné schémy na podporu sektorových politík BSK

ROK Dotačná schéma Finančné prostriedky
2015 Kultúra 400 000,00 €
2016 Kultúra, Turizmus, Rozvoj vidieka 970 000,00 €
2017 Kultúra, Turizmus, Rozvoj vidieka, Šport a mládež 1 996 800,00 €

Tab.: finančné prostriedky alokované v jednotlivých dotačných schémach v roku 2018 

BRDS 2018 Alokované finančné prostriedky
Kultúra 888 905,90 EUR
Turizmus 261 442,91 EUR
Rozvoj vidieka 418 308,66 EUR
 Šport a mládež  522 885,83 EUR
CELKOM 2 091 543,30 EUR


Podľa VZN BSK č. 2/2016 možno poskytovať aj individuálne dotácie, pre ktoré platia samostatné pravidlá určené predmetným VZN, odlišné od pravidiel dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém. VIAC INFORMÁCIÍ TU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements