o brds

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK. Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o nové oblasti – sektorové politiky BSK (2017 – šport a mládež).

Tab.: finančné prostriedky vyčlenené pre dotačné schémy na podporu sektorových politík BSK

ROK Dotačná schéma Finančné prostriedky
2015 Kultúra    400 000 €
2016 Kultúra, Turizmus, Rozvoj vidieka    970 000 €
2017 Kultúra, Turizmus, Rozvoj vidieka, Šport a mládež 1 996 800 €
2018 Kultúra, Turizmus, Rozvoj vidieka, Šport a mládež 2 091 543 €
2019 Kultúra, Turizmus, Rozvoj vidieka, Šport a mládež 1 509 692 €

Tab.: finančné prostriedky alokované v jednotlivých dotačných schémach v roku 2020 

BRDS 2020 Alokované finančné prostriedky
Kultúra    440 000 EUR
Turizmus    140 000 EUR
Životné prostredie a rozvoj vidieka    260 000 EUR
 Šport a mládež    340 000 EUR
CELKOM 1 180 000 EUR

KTO MÔŽE ŽIADAŤ

Žiadateľom o dotáciu (individuálnu dotáciu, alebo dotáciu prostredníctvom dotačných schém) podľa VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK môže byť:

  1.  obec, mesto alebo mestská časť na území BSK
  2.  organizácia zriadená obcou, mestom alebo mestskou časťou na území BSK (napr. rozpočtová organizácia, príspevková organizácia)
  3.  právnická osoba, ktorá má sídlo na území BSK a ktorej BSK nie je zakladateľom (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť)
  4. fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK

Jednotlivé výzvy dotačných schém upravujú oprávnených žiadateľov samostatne, je preto potrebné si naštudovať konkrétne podmienky výzvy v rámci dotačnej schémy, z ktorej sa chcete uchádzať o podporu a overiť si tak, či nie je Váš subjekt pre danú výzvu a príslušný kalendárny rok vylúčený z oprávnených žiadateľov.

Maximálna výška dotácie poskytnutá na základe VZN BSK č. 5/2018 jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku (týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátane dotačných schém) nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 EUR.

Dotáciu podľa VZN BSK č. 5/2018 nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý:

  1. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
  2. má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam v registri trestov, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok,
  3. poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
  4. nedoplnil žiadosť podľa pravidiel výzvy,
  5. je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou.

Podľa VZN BSK č. 5/2018 možno poskytovať aj individuálne dotácie, pre ktoré platia samostatné pravidlá určené predmetným VZN, odlišné od pravidiel dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém. VIAC INFORMÁCIÍ TU.