KTO MÔŽE ŽIADAŤ

Žiadateľom o dotáciu (individuálnu dotáciu, alebo dotáciu prostredníctvom dotačných schém) podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK môže byť [1]:

  1. obec, mesto alebo mestská časť na území BSK,
  2. iná právnická osoba ako uvedená v bode 1. tohto odseku, ktorá má sídlo na území BSK a ktorej BSK nie je zakladateľom (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť),
  3. fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK.

Jednotlivé výzvy dotačných schém upravujú oprávnených žiadateľov samostatne, je preto potrebné si naštudovať konkrétne podmienky výzvy v rámci dotačnej schémy, z ktorej sa chcete uchádzať o podporu a overiť si tak, či nie je Váš subjekt pre danú výzvu a príslušný kalendárny rok vylúčený z oprávnených žiadateľov.

Pre rok 2018 sú oprávnení žiadatelia v dotačných schémach definovaní nasledovne:

BRDS žiadateľ max. počet žiadostí
Kultúra všetci oprávnení žiadatelia V rámci jednej výzvy môže podať jeden subjekt (žiadateľ) maximálne 3 žiadosti o dotáciu.

Rozvoj       vidieka

 

Obnova obcí

Zvyšovanie kvality služieb

Obce Bratislavského kraja, vrátane mestských častí Hlavného mesta SR Bratislava s počtom obyvateľov do 12 000 (podľa ŠÚ SR za r. 2015), (mestské časti Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo)  nie je stanovený
Podpora miestnej ekonomiky

 

 

 

Samostatne hospodáriaci roľník –fyzická osoba – podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby v rámci celého územia Bratislavského kraja. (definícia samostatne hospodáriaceho roľníka – Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní, Časť II A, §12a, §12b, §12c, §12d a §12e)

 nie je stanovený
Šport a mládež všetci oprávnení žiadatelia V rámci jednej výzvy môže podať jeden subjekt (žiadateľ) maximálne 2 žiadosti o dotáciu. (jednu žiadosť  na oblasť športu a jednu žiadosť na oblasť mládeže).
Turizmus a) obce a združenia obcí
b) malí a strední podnikatelia v CR (právnické osoby a fyzické osoby
– podnikatelia)
c) občianske združenia
d) záujmové združenia právnických osôb
e) neziskové organizácie
V rámci jednej výzvy môže podať jeden subjekt (žiadateľ) maximálne 1  žiadosť o dotáciu.

 

Pozn.:

Maximálna výška dotácie poskytnutá na základe VZN BSK č. 2/2016 jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku (týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátane dotačných schém) nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 EUR.

V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka  je maximálna výška poskytnutej dotácie  jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku stanovená na 15 000 EUR, pričom výška dotácie pre samostatne hospodáriaceho roľníka nesmie v priebehu akéhokoľvek obdobia troch po sebe idúcich fiškálnych rokov presiahnuť sumu 15 000 EUR, v súlade so Schémou minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja na rozvoj vidieka (schéma DM – 9/2017).

 

Dotáciu podľa VZN BSK č. 2/2016 nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý:

  1. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
  2. má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam v registri trestov, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok,
  3. poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
  4. nedoplnil žiadosť podľa pravidiel výzvy,
  5. je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou.

 

Podľa VZN BSK č. 2/2016 možno poskytovať aj individuálne dotácie, pre ktoré platia samostatné pravidlá určené predmetným VZN, odlišné od pravidiel dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém. VIAC INFORMÁCIÍ TU. 

 

[1] § 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements