Otázky a odpovede

Aký mám uviesť termín, keď ho ešte presne nepoznám?
V prvom rade je nutné si uvedomiť, že v zmluve sa uvádzajú termíny trvania projektu. Spadajú doň prípravná fáza, samotné podujatie aj post aktivity. Na základe zmluvy si žiadateľ môže náklady vynaložené v súvislosti s projektom v danom kalendárnom roku refundovať. Znamená to, že sú akceptované aj náklady vynaložené pred podpisom zmluvy, čo ponúka žiadateľom široký manévrovací priestor pri financovaní v rámci prípravnej fázy. Na druhej strane od termínu ukončenia projektu sa odvodzuje termín dodania zúčtovania (do 15 dní od ukončenia projektu). Žiadateľ by preto mal uviesť termín tak, aby vedel vyhovieť podmienke dodať kompletné zúčtovanie do 15 dní od ukončenia projektu (vrátane všetkých faktúr).
Nepoznám ešte presné miesto konania. Čo mám uviesť v žiadosti?

Miesto konania zaujíma hodnotiteľov z pohľadu významu a dosahu projektu. Rozhodujúce teda je, či ide o projekt lokálneho charakteru, alebo o projekt s regionálnym, celoslovenským, či medzinárodným dosahom. Projekty však nie sú posudzované na základe šírky záberu, ale na základe kvality a účinnosti, preto podstatná je kompatibilita miesta konania s cieľmi projektu. V prípade, že žiadateľ nepozná presné miesto konania, môže ho zovšeobecniť (napr. Bratislava, Bratislavský kraj), no zo žiadosti by zároveň malo byť zrejmé, aký je jeho cieľ (napr. prezentácia umenia v zahraničí, obohatenie lokálnej kultúrnej ponuky). Definitívne miesto realizácie by potom malo stanovenému cieľu zodpovedať.

Čo mám robiť, keď mi stále nedali výpis z ministerstva, no systém mi bez neho nedovolí žiadosť zaregistrovať?
V prvom rade je nutné si uvedomiť, že v zmluve sa uvádzajú termíny trvania projektu. Spadajú doň prípravná fáza, samotné podujatie aj post aktivity. Na základe zmluvy si žiadateľ môže náklady vynaložené v súvislosti s projektom v danom kalendárnom roku refundovať. Znamená to, že sú akceptované aj náklady vynaložené pred podpisom zmluvy, čo ponúka žiadateľom široký manévrovací priestor pri financovaní v rámci prípravnej fázy. Na druhej strane od termínu ukončenia projektu sa odvodzuje termín dodania zúčtovania (do 15 dní od ukončenia projektu). Žiadateľ by preto mal uviesť termín tak, aby vedel vyhovieť podmienke dodať kompletné zúčtovanie do 15 dní od ukončenia projektu (vrátane všetkých faktúr).
Keď som občianske združenie, nestačí mi aj výpis zo štatistického úradu?

Výpis zo štatistického úradu má informatívny charakter, preto je nutné priložiť výpis z registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR. Výpis zo štatistického úradu môže slúžiť len ako dočasná náhrada za výpis z registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR pri podávaní žiadosti.

Je potrebné, aby papierová žiadosť bola doručená na Ů BSK v posledný deň výzvy, alebo ju stačí dovtedy len poslať?

Rozhodujúca je pečiatka pošty na obálke, čo znamená, že žiadosť dovtedy stačí podať na pošte. Aj na základe skúseností z minulých rokov však žiadateľom vrelo odporúčame nečakať do posledného dňa, kedy by rôzne neočakávané okolnosti (napr. zmena otváracích hodín pošty) mohli odoslaniu žiadosti zabrániť.

Keď podávam viac žiadostí na BSK, musím potvrdenia prikladať ku každej z nich?

Žiadateľ musí ku každej jednej žiadosti priložiť originál čestného prehlásenia s notársky overeným podpisom. Čestné prehlásenie sa totiž neviaže na žiadateľa, ale na žiadosť. Z ostatných potvrdení stačí, keď na Ů BSK žiadateľ zašle jeden originál a k ostatným žiadostiam priloží kópie. Na kópiách však musí vždy uviesť, v ktorej žiadosti sa nachádza originál daného potvrdenia.