DOKUMENTY

 

POTVRDENIA (PRIJÍMATELIA DOTÁCIE)

Po oznámení výsledku je podporený žiadateľ povinný doložiť do 30 dní odo dňa oznámenia o podpore, zaslaného na mailovú adresu kontaktnej osoby príjemcu, doplňujúce doklady v originále, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace (zaslať poštou, alebo doručiť do podateľne Úradu BSK na Sabinovskej 16).

V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie zastupiteľstvom nepredloží všetky doklady podľa odseku 9 VZN BSK č. 2/2016, uznesenie zastupiteľstva v časti schválenia dotácie tomuto žiadateľovi stráca platnosť.

Ak ste mali podporených viac projektov v rámci jednej dotačnej schémy (napr. kultúra), na Úrad nám zašlete jeden originál a k ostatným žiadostiam pripojíte kópie s odkazom na tú žiadosť, ku ktorej posielate originál. Ak ste získali podporu vo viacerých dotačných schémach (napr. kultúra, turizmus…), je potrebné doložiť ku každej jeden originál potvrdení. Ako originál akceptujeme aj notársky overenú fotokópiu.

Pozn.: V priložených vzoroch tlačív uvádzame výšku správneho poplatku, ak je vyhotovenie potvrdenia spoplatnené (pozor: poplatky nemusia platiť pre všetky právne formy subjektov a tiež môžu byť priebežne menené). Niektoré orgány vydávajú potvrdenia aj na základe mailového podania žiadosti, či na počkanie na pobočke,  a teda žiadosť nemusí byť podaná poštou. Je však potrebné, aby si to žiadateľ vopred overil.

DOKLADY

  1. výpis z registra trestov (info) žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, VÚC, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a VÚC, iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát
  2. NOVINKA: v prípade právnických osôb treba doložiť aj výpis z registra trestov právnických osôb (info)ku dňu doručenia na BSK nie starší ako 3 mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát
  3. potvrdenie z Daňového úradu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky. Pozor, platitelia DPH podávajú žiadosť elektronicky. Poplatky nemusia platiť pre všetky právne formy. /  VZOR ŽIADOSTI
  4. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu od Inšpektorátu práce / VZOR ŽIADOSTI
  5. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu od všetkých zdravotných poisťovní (Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union) / VZOR ŽIADOSTI
  6. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu od Sociálnej poisťovne / VZOR ŽIADOSTI
  7. potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, štát a nimi zriaďované subjekty / VZOR ŽIADOSTI
  8. potvrdenie o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie.  POZOR: akceptujeme potvrdenie o exekúcii vydané Slovenskou komorou exekútorov prostredníctvom Centrálneho registra exekúcií. Centrálny register exekúcií nájdete na webovej stránke cre.sk.  VZOR ŽIADOSTI

SPRIEVODNÝ LIST NA ZASLANIE POTVRDENÍ (VZOR) NA BSK

 

DOKUMENTY

LOGO BSK A MANUÁL
NOVÉ: LOGO – ERB 2018

VZOR FORMULÁROV

Žiadosť o poskytnutie dotácie (Pozor, ide len o vzor. Žiadosť treba vyplniť prostredníctvom elektronického informačného systému).
Zúčtovanie poskytnutej dotácie (Pozor, ide len o vzor. Zúčtovanie treba vyplniť prostredníctvom elektronického informačného systému).

VÝZVY 2018 (UKONČENÉ)

VÝZVY 2017 (UKONČENÉ)

 

Pravidlá zúčtovania 2017

Bližšie informácie ako postupovať, ako aj odporúčania vydokladovania použitia dotácie nájdete v nasledujúcej príručke. Príručku vypracovalo Oddelenie kultúrneho plánovania pre zúčtovanie dotácií z BRDS na podporu kultúry pre rok 2017, môže byť však užitočné aj pre podporené subjekty v iných dotačných schémach.

PRÍRUČKA BRDS KULTÚRA – zúčtovanie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements