Výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018

OZNAM: PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V RÁMCI BRDS 2018 BOLO UZATVORENÉ.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN BSK č. 2/2016“) schváleným Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 76/2016 zo dňa 09.09.2016 s uznesením č. 99/2017 zo dňa 29.09.2017 k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018, zverejňuje dňa 02.11.2017 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018:

  1. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry 2018 (PDF)
  1. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu 2018 (PDF)
  1. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka 2018 (PDF)
  1. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže 2018 (PDF)

 

Tab.: prehľad dôležitých podmienok pre rok 2018

BRDS 2018 Lehota na predkladanie zaregistrovanej žiadostí v elektronickej aj v písomnej podobe Minimálna žiadaná suma / žiadosť Povinné spolufinancovanie
(% z požadovanej sumy)
Maximálna žiadaná suma Max. počet podaných žiadostí
Kultúra do 18.12.2017 (vrátane) V roku 2018 platia pre jednotlivé oblasti podpory odlišné stropy minimálne žiadanej sumy – viac vo výzve. 10% V roku 2018 platia pre jednotlivé oblasti podpory odlišné stropy maximálnej žiadanej sumy – viac vo výzve. 3
Turizmus do 18.12.2017 (vrátane) 2500 EUR 20% Maximálna úhrnná výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku* 1
Rozvoj vidieka do 18.12.2017 (vrátane) 5000 EUR 15% nie je stanovený
Šport a mládež do 18.12.2017 (vrátane) nie je stanovená Oblasti podpory 1 a 3: 10%

Oblasť podpory 2: 50%

2 (1 šport / 1 mládež)

 

* POZOR:

Úrad BSK vedie evidenciu a štatistiky žiadateľov a žiadostí tak, aby bola skontrolovaná podmienka vyplývajúca z VZN č. 2/2016 o max. úhrnnej dotácii na žiadateľa a rok, ktorá nesmie prekročiť sumu 20 000 EUR. – t.j. v prípade, že žiadate súbežne z viacerých schém a celková výška požadovaných dotácii prekročila povolenú max. sumu, majte na mysli, že schválená Vám môže byť len dotácia do maximálnej povolenej sumy.

V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka  je maximálna výška poskytnutej dotácie  jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku stanovená na 15 000 EUR, pričom výška dotácie pre samostatne hospodáriaceho roľníka nesmie v priebehu akéhokoľvek obdobia troch po sebe idúcich fiškálnych rokov presiahnuť sumu 15 000 EUR, v súlade so Schémou minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja na rozvoj vidieka (schéma DM – 9/2017).

 

Tab.: finančná alokácia na dotačné schémy pre rok 2018

BRDS 2018 Alokované finančné prostriedky
Kultúra 888 905,90 EUR
Turizmus 261 442,91 EUR
Rozvoj vidieka 418 308,66 EUR
 Šport a mládež  522 885,83 EUR
CELKOM 2 091 543,30 EUR


Výzvy boli spracované príslušnými gesčnými odbormi Úradu BSK na základe schválených sektorových politík:

  1. v súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 46/2015 zo dňa 26.6.2015,
  2. v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu  v Bratislavskom kraji do roku 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 100/2015 zo dňa 11.12.2015,
  3. v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016,
  4. v súlade s Koncepciou rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č.35/2016 zo dňa 22.4.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements