Pravidlá zúčtovania

Príjemca dotácie je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu prostredníctvom formulára sprístupneného v elektronickom informačnom systéme podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí dotácie do 15 dní po skončení projektu, pričom okamihom skončenia projektu sa rozumie posledný deň lehoty na použitie dotácie uvedený v Článku VI. bode 1. tejto zmluvy.

Potrebné je vykonať nasledujúce kroky, ideálne v tomto poradí:

  • Vyplniť formulár v elektronickom systéme na stránke http://dotacie.bratislavskykraj.sk/ a zaregistrovať ho
  • Vytlačiť zaregistrovaný formulár a podpísať ho
  • Priložiť všetky povinné prílohy – kópie prvotných a druhotných dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie
  • Podpísaný formulár spolu s prílohami do spomínaných 15 dní zaslať doporučene poštou, alebo osobne doručiť na adresu BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava a to na príslušný gesčný odbor (oddelenie), ktorý schému administruje. Viac v časti KONTAKTY

POZOR: Na obálku je potrebné uviesť „Zúčtovanie dotácie – BRDS 2017“

NEZABUDNITE: V prípade, že v priebehu realizácie projektu dôjde k zmene v porovnaní s rozpočtom poskytnutej dotácie, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy, je možné v rámci zúčtovania dotácie uskutočniť presuny finančných prostriedkov medzi položkami, avšak len do určitej výšky, konkrétne: „V priebehu realizácie projektu môže príjemca uskutočniť presuny finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu. Presun finančných prostriedkov je možný maximálne do výšky 15 % z každej položky rozpočtu bez toho, aby príjemca musel žiadať o zmenu podmienok poskytnutia dotácie.“ (čl. IV, bod 2. zmluvy o poskytnutí dotácie). V praxi to znamená, že z každej položky môžeme v prípade potreby odpočítať 15% a pripočítať ich k inej položke.

POSTUP

Bližšie informácie ako postupovať, ako aj odporúčania vydokladovania použitia dotácie nájdete v nasledujúcej príručke. Príručku vypracovalo Oddelenie kultúrneho plánovania pre zúčtovanie dotácií z BRDS na podporu kultúry, môže byť však užitočné aj pre podporené subjekty v iných dotačných schémach.

PRÍRUČKA BRDS KULTÚRA – zúčtovanie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements