Výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN BSK č. 2/2016“) schváleným Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 76/2016 zo dňa 09.09.2016 a v súlade s uznesením č. 101/2016 zo dňa 21.10.2016 k Výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2017, zverejňuje dňa 09.11.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017:

  1. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry                         (PDF verzia)
  2. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu                        (PDF verzia)
  3. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka       (PDF verzia)
  4. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže  (PDF verzia)

Tab.: prehľad dôležitých podmienok

BRDS 2017 Lehota na predkladanie zaregistrovanej žiadostí v elektronickej aj v písomnej podobe Minimálna žiadaná suma Povinné spolufinancovanie
(% z požadovanej sumy)
Maximálna žiadaná suma Max. počet podaných žiadostí
Kultúra do 22.12.2016 (vrátane) 1000 EUR 10% Maximálna úhrnná výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku (POZOR: týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátane dotačných schém) nesmie prekročiť sumu 20 000 EUR. 5
Turizmus do 22.12.2016 (vrátane) 2500 EUR 20% 1
Rozvoj vidieka do 11.01.2017 (vrátane) 5000 EUR 10% nie je stanovený
Šport a mládež do 11.01.2017 (vrátane) nie je stanovená 10% 2 (1 šport / 1 mládež)

POZOR: Úrad BSK vedie evidenciu a štatistiky žiadateľov a žiadostí tak, aby bola skontrolovaná podmienka vyplývajúca z VZN č. 2/2016 o max. úhrnnej dotácii na žiadateľa a rok, ktorá nesmie prekročiť sumu 20 000 EUR. – t.j. v prípade, že žiadate súbežne z viacerých schém a celková výška požadovaných dotácii prekročila povolenú max. sumu, majte na mysli, že schválená Vám môže byť len dotácia do maximálnej povolenej sumy.

Tab.: finančná alokácia na dotačné schémy pre rok 2017

BRDS 2017 Alokované finančné prostriedky
Kultúra 898 560,00 €
Turizmus 249 600,00 €
Rozvoj vidieka 349 440,00 €
Šport a mládež 499 200,00 €
CELKOM 1 996 800,00 €


Výzvy boli spracované príslušnými gesčnými odbormi Úradu BSK na základe schválených sektorových politík:

  1. v súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 46/2015 zo dňa 26.6.2015,
  2. v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu  v Bratislavskom kraji do roku 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 100/2015 zo dňa 11.12.2015,
  3. v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016,
  4. v súlade s Koncepciou rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č.35/2016 zo dňa 22.4.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements