Všetky aktuálne informácie – oznamy, pozvánky, tlačové správy 

18. december 2017 – dnes je uzávierka podávania žiadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018. Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave (podateľňa BSK funguje v čase 7:30 – 15:30), alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte.

ADRESA

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25

 

15. november 2017– v Café Berlinka (Nám. Ľ. Štura, Bratislava) sa uskutočnila tlačová konferencia k spusteniu nových výziev v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) v oblasti KULTÚRY a TURIZMU pre rok 2018.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

2. november 2017– BSK vyhlasuje výzvy na poskytovanie dotácií prostredníctvom štyroch dotačných schém pre rok 2018 (kultúra, turizmus, mládež a šport a rozvoj vidieka), v ktorých je spolu alokovaná rekordná suma 2 091 543,30 €. Ide o unikátny nástroj, ktorý formou priamych finančných stimulov podporuje rozvoj sektorov generujúcich identitu kraja. Takýto nástroj nemá dosiaľ žiadna zo slovenských žúp. VÝZVY 2018

 

30. september 2017 – BSK spúšťa elektronický systém na vypracovanie zúčtovania k projektom podporeným z BRDS v roku 2017. Formulár zúčtovania je prístupný po prihlásení sa do systému na stránke http://dotacie.bratislavskykraj.sk/. ZÚČTOVANIE 2017

 

29. september 2017– Zastupiteľstvo BSK schválilo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 a finančné alokácie v nichpodľa nového VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. Výzvy špecifikujú účel i termín podania žiadosti. V roku 2018 budú otvorené regionálne dotačné schémy na podporu športu a mládeže, na podporu rozvoja vidieka, na podporu kultúry a na podporu turizmu. Žiadosti o dotácie v rámci výzvy posúdi odborná komisia, ktorá predloží návrh dotačnej komisii BSK. Tá môže na základe zdôvodnenia zmeniť výšku navrhovanej dotácie. Samotný návrh budú schvaľovať poslanci. Výzvy budú zverejnené 2.11.2017.

 

28. apríl 2017 – V zmysle VZN BSK č. 2/2016 zverejňuje Úrad BSK štatistiky žiadostí postúpených na hodnotenie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017. Štatistiky si môžete pozrieť na doméne http://dotacie.bratislavskykraj.sk/statistiky.

 

13. apríl 2017 –  Úrad BSK informoval žiadateľov o výsledkoch zaslaním mailu na adresu kontaktných osôb žiadateľov a začal so zberom potvrdení potrebných k uzatvoreniu zmlúv od žiadateľov navrhnutých na podporu. Viac informácií o potvrdeniach TU.

 

10. apríl 2017 –  Úrad BSK na svojej stránke zverejnil výsledky Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017. O podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa v roku 2017 uchádzalo spolu 1023 projektov v schémach podpory kultúry, turizmu, mládeže a športu a rozvoja vidieka. Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 31.03.2017 uznesením č. 25/2017 na podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu 546 žiadostí v celkovej sume 2.081.120 €. Kompletné štatistiky vrátane hodnotení a stručného popisu žiadostí zverejní Úrad BSK podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do 30.04.2017.

31.marec 2017 – Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí schválilo Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v  zmysle VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Úrad BSK zverejní výsledky na svojej web stránke ako aj na stránke brds.sk po podpise uznesenia predsedom BSK.

 

6. február 2017 – Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka zaregistrovaných v elektronickom informačnom systéme Bratislavského samosprávneho kraja

POZOR, DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zoznam obsahuje VŠETKY zaregistrované žiadosti. Aktuálne prebieha hodnotenie žiadostí, pričom o výsledku hodnotenia a samotného schválenia žiadostí budú žiadatelia informovaní.“

 

27. január 2017 – Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže a športu zaregistrovaných v elektronickom informačnom systéme Bratislavského samosprávneho kraja

POZOR, DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zverejnené zoznamy obsahujú VŠETKY zaregistrované žiadosti. V súčasnosti prebieha kontrola formálnych náležitostí žiadostí, vrátane ich správneho zaradenia do oblasti podpory. Žiadosti, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti budú vyradené, o čom budú žiadatelia informovaní.

 

20. január 2017 – Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu zaregistrovaných v elektronickom informačnom systéme Bratislavského samosprávneho kraja

POZOR, DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zverejnené zoznamy obsahujú VŠETKY zaregistrované žiadosti. V súčasnosti prebieha kontrola formálnych náležitostí žiadostí, vrátane ich správneho zaradenia do oblasti podpory. Žiadosti, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti budú vyradené, o čom budú žiadatelia informovaní.

 

16. január 2017 – podávanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačných schém BSK na rok 2017 bolo UZATVORENÉ. Podľa VZN BSK č. 2/2016 možno ešte podávať žiadosti na tzv. individuálne dotácie, pre ktoré platia samostatné pravidlá určené predmetným VZN, odlišné od pravidiel dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schémPre individuálne dotácie platí podanie prostredníctvom elektronického informačného systému totožné s podávaním žiadostí prostredníctvom dotačných schém. VIAC INFORMÁCIÍ TU. 

 

13. január 2017 – na športové dotácie prišlo takmer 500 žiadostí za 8 mil. eur.
Posledné dva programy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sú od stredy uzavreté. Elektronicky požiadalo o dotáciu v oblasti na podporu športu a mládeže takmer 500 žiadateľov a o dotáciu pre rozvoj vidieka sa elektronicky hlási 49 projektov.
viac info.

 

11. január 2017 – dnes je uzávierka podávania žiadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v  oblastiach šport a mládež a rozvoj vidieka. Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave (podateľňa BSK funguje v čase 7:30 – 15:30), alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte.

ADRESA

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25

 

9. január 2017 – BSK vo svojom systéme eviduje 748 projektových žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu kultúry, ktorého uzávierka bola 22. decembra 2016. Celková žiadaná suma je 6 525 356,21 €. V týchto dňoch prebieha kontrola podaných žiadostí. Už dnes vieme, že v systéme evidujeme aj žiadosti, ktoré budeme musieť kvôli formálnym nezrovnalostiam vylúčiť. Tie žiadosti, ktoré splnia formálne kritériá, potom posúdi odborná hodnotiaca komisia zložená z nezávislých hodnotiteľov a členov čestnej Rady BSK pre kultúru a umenie (spolu 18 odborníkov). Všetky hodnotenia budú zverejnené. BSK v roku 2017 podporí projekty v oblasti kultúry v celkovej výške 898 560 €. Úhrnná výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť sumu 20 tisíc €.

 

22. december 2016 – dnes je uzávierka podávania žiadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v dvoch oblastiach – kultúre a turizme. Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave (podateľňa BSK funguje v čase 7:30 – 15:30), alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte.

ADRESA

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25

 

14. november 2016 – BSK bude v termínoch 21.11. – 13.12.2016 realizovať v regióne informačné semináre pre záujemcov o podporu z dotačných schém pre rok 2017. Na seminároch sa účastníci dozvedia bližšie informácie o výzve – oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave kvalitnej žiadosti a k úspešnej realizácii projektu. TERMÍNY A MIESTA KONANIA SEMINÁROV TU.

 

11.november 2016 – OZNAM pre v minulosti zaregistrovaných žiadateľov TU.

 

9. november 2016 – BSK otvára štyri výzvy na poskytovanie dotácií prostredníctvom dotačných schém, v ktorých je spolu alokovaná rekordná suma 1 996 800,00 €. Ide o unikátny nástroj, ktorý formou priamych finančných stimulov podporuje rozvoj sektorov generujúcich identitu kraja. Takýto nástroj nemá dosiaľ žiadna zo slovenských žúp. Súbežne s výzvami spúšťa BSK aj novú webovú stránku http://www.brds.sk. Jej cieľom je efektívne a transparentne komunikovať všetky informácie ohľadom dotácií na jednom mieste (výzvy pre rok 2017, novinky, postup pri podávaní žiadostí, kalendár, dokumenty na stiahnutie a i.) a dostať ich medzi širokú verejnosť – teda k čo najširšiemu okruhu potenciálnych žiadateľov, ktorým je určená. Stránka bude poskytovať všetky dôležité informácie v zmysle promovania regionálnej dotačnej schémy a komplexne tak predstaví tento nový systémový krok BSK.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

21. október 2016 – Zastupiteľstvo BSK schválilo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2017 a finančné alokácie v nich podľa nového VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. Výzvy špecifikujú účel i termín podania žiadosti. V roku 2017 budú otvorené regionálne dotačné schémy na podporu športu a mládeže, na podporu rozvoja vidieka, na podporu kultúry a na podporu turizmu. Žiadosti o dotácie v rámci výzvy posúdi odborná komisia, ktorá predloží návrh dotačnej komisii BSK. Tá môže na základe zdôvodnenia zmeniť výšku navrhovanej dotácie. Samotný návrh budú schvaľovať poslanci. Výzvy budú zverejnené 9.11.2016.

VÝZVY 2017

 

9. september 2016 – Zastupiteľstvo BSK schválilo nové VZN 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. „Bratislavský samosprávny kraj v minulom roku spustil samostatnú dotačnú schému pre rozvoj kultúry v regióne. Jej úspech spustil kolobeh rokovaní o postupnom spustení samostatných dotačných schém pre ďalšie sektorové politiky BSK. V tomto roku sa ku kultúre pridal turizmus a rozvoj vidieka. V budúcom roku pribudne aj samostatná výzva na podporu športu a mládeže. Výnimočný je v prvom rade mechanizmus schvaľovania dotácií založený na princípe odbornosti a transparentnosti, ktorý je prvý svojho druhu v slovenskej samospráve. Podaril sa nám, takpovediac, historický prelom,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Nové VZN nadobudne účinnosť 1. októbra 2016.

TLAČOVÁ SPRÁVA    /    MÉDIÁ    /  VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements