Harmonogram priebehu dotačných schém

Pre rok 2017 bude platiť od vyhlásenia výziev po schválenie návrhu na poskytnutie dotácií nasledujúci časový harmonogram priebehu dotačných schém na podporu kultúry, turizmu, športu a mládeže a rozvoja vidieka:

PROCES  

Bratislavská regionálna dotačná schéma

KULTÚRA

TURIZMUS

ŠPORT A MLÁDEŽ

ROZVOJ VIDIEKA

Zverejnenie výzvy 9.11.2016 9.11.2016
Uzávierka prijímania žiadostí 22.12.2016 11.01.2017
Zastupiteľstvo BSK – schvaľovanie návrhu na pridelenie dotácií v rámci dotačných schém 31.03.2017
ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV najneskôr do 30.04.2017

 

Prehľadné kalendáre na stiahnutie:

HARMONOGRAM BRDS 2017/ KULTÚRA, TURIZMUS

HARMONOGRAM BRDS 2017 / ROZVOJ VIDIEKA, ŠPORT a MLÁDEŽ

 

Okrem dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém, možno z rozpočtu BSK poskytnúť aj individuálnu dotáciu do výšky 5000 EUR so samostatnými pravidlami, ktoré sú upravené predmetným VZN. Individuálne žiadosti sa podávajú celoročne, najmenej 45 dní pred začiatkom realizácie projektu, najneskôr však do 30. septembra príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa projekt na daný účel realizuje. Predseda BSK môže rozhodnúť o výnimke z tejto lehoty. V prípade záujmu o individuálnu dotáciu, mimo dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém, prosím kontaktujte Oddelenie dotácií: Mgr. Katarína Krasňanská na tel. č. 02/48 264 195, alebo priebežne na emailovej adrese: katarina.krasnanska@region-bsk.sk; Janette Filipová (tel.: 02/48 264 440, mail: filipova@region-bsk.sk) a Dáša Ďurčová (tel.: 02 48 264 261, mail: dasa.durcova@region-bsk.sk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements