Harmonogram priebehu dotačných schém

Pre rok 2018 bude platiť od vyhlásenia výziev po schválenie návrhu na poskytnutie dotácií nasledujúci časový harmonogram priebehu dotačných schém na podporu kultúry, turizmu, športu a mládeže a rozvoja vidieka:

 

PROCES  

Bratislavská regionálna dotačná schéma 2018

Zverejnenie výzvy 02.11.2017
Uzávierka prijímania žiadostí 18.12.2017
Zastupiteľstvo BSK – schvaľovanie návrhu na pridelenie dotácií v rámci dotačných schém do 31.03.2018
ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV najneskôr do 30.04.2018

 

Okrem dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém, možno z rozpočtu BSK poskytnúť aj individuálnu dotáciu do výšky 5000 EUR so samostatnými pravidlami, ktoré sú upravené predmetným VZN. Individuálne žiadosti sa podávajú celoročne, najmenej 45 dní pred začiatkom realizácie projektu, najneskôr však do 30. septembra príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa projekt na daný účel realizuje. Predseda BSK môže rozhodnúť o výnimke z tejto lehoty. V prípade záujmu o individuálnu dotáciu, mimo dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém, prosím kontaktujte Oddelenie dotácií: Janette Filipová (tel.: 02/48 264 440, mail: filipova@region-bsk.sk) a Dáša Ďurčová (tel.: 02 48 264 261, mail: dasa.durcova@region-bsk.sk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements