Možnosti podpory mimo dotačných schém

Podľa § 3 pís. a)  VZN BSK č. 2/2016  o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK je možné poskytovať z rozpočtu BSK okrem dotácií v rámci dotačných schém (uzávierka pre rok 2017 bola ukončená) aj individuálne dotácie, poskytované z dotačného programu na podporu verejného života v regióne, v súlade s vymedzeným účelom. Nové znenie VZN BSK č. 2/2016 definuje tieto princípy v nasledovných kľúčových bodoch:

  1. Objem finančných prostriedkov schválených na poskytovanie individuálnych dotácií v príslušnom rozpočtovom roku je určený ako 20 % z celkovej alokovanej sumy na poskytovanie dotácií na príslušní rozpočtový rok.
  2. Maximálna výška individuálnej dotácie nesmie prekročiť sumu 5 000 EUR vrátane v rámci jednej žiadosti, pričom platí pravidlo, že maximálna výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť sumu 20 000 EUR.
  3. Individuálne dotácie sa podávajú celoročne, najmenej 45 dní pred začiatkom realizácie projektu, najneskôr však do 30. septembra príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa projekt na daný účel realizuje.
  4. Žiadosti o poskytnutie individuálnej dotácie, budú posúdené na základe samostatných, vopred stanovených a zverejnených kritérií a budú predložené na schválenie predsedovi BSK.
  5. Pre individuálne dotácie platí podanie prostredníctvom elektronického informačného systému totožné s podávaním žiadostí v rámci dotačných schém. 

Tab.:  Individuálne dotácie v roku 2017 

Individuálne dotácie 2017
alokované finančné prostriedky 499 283,36 €
žiadateľ všetci oprávnení žiadatelia
počet žiadostí / žiadateľ / rok nie je stanovený
maximálna žiadaná suma v rámci jednej židosti 5000,00 EUR
povinné spolufinancovanie
(% z požadovanej sumy)
nie je stanovené
maximálna žiadaná suma Maximálna úhrnná výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku (POZOR: týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátane dotačných schém) nesmie prekročiť sumu 20 000 EUR.
lehota na predkladanie zaregistrovanej žiadostí v elektronickej aj v písomnej podobe do 30.9.2017

 

PRAVIDLÁ PODÁVANIA TU.

 

Bližšie informácie o individuálnych dotáciách ako aj konzultácie  poskytnú referenti Oddelenia dotácií  Úradu BSK: Janette Filipová a Mgr. Dáša Ďurčová v pondelok a stredu od 8,00 do 12,00  na tel. č. 48 264 440, 48 264 261 alebo priebežne na emailovej adrese: janette.filipova@region-bsk.skdasa.durcova@region-bsk.sk, alebo osobne v sídle BSK (termín osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, pričom platia úradné dni a hodiny pre styk s verejnosťou). Konzultácie nie sú pre žiadateľov povinné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

2 Comments

  1. Pingback: BRDS
  2. Pingback: BRDS

Comments are closed.