Dokumenty na stiahnutie – tlačivá, potvrdenia, vzory.

 

LOGO BSK A MANUÁL

DOKUMENTY

VÝZVY 2018

VÝZVY 2017 (UKONČENÉ)

VZOR FORMULÁROV

Žiadosť o poskytnutie dotácie (Pozor, ide len o vzor. Žiadosť treba vyplniť prostredníctvom elektronického informačného systému).

Zúčtovanie poskytnutej dotácie (Pozor, ide len o vzor. Zúčtovanie treba vyplniť prostredníctvom elektronického informačného systému).

 

POTVRDENIA (PRIJÍMATELIA DOTÁCIE)

Po oznámení výsledku je podporení žiadateľ povinný doložiť do 30 dní odo dňa tohto oznámenia (zaslať poštou, alebo ich doručiť do podateľne Úradu BSK na Sabinovskej 16) nasledovné doklady v originále, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace. 

Ak ste mali podporených viac projektov v rámci jednej dotačnej schémy (napr. kultúra), na úrad nám zašlete jeden originál a k ostatným žiadostiam pripojíte kópie s odkazom na tú žiadosť, ku ktorej posielate originál.

Pozn.: V priložených vzoroch tlačív uvádzame výšku správneho poplatku, ak je vyhotovenie potvrdenia spoplatnené (pozor: poplatky nemusia platiť pre všetky právne formy subjektov). Niektoré orgány vydávajú potvrdenia aj na základe telefonického alebo mailového podania žiadosti, či na počkanie na pobočke,  a teda žiadosť nemusí byť podaná poštou. Je však potrebné, aby si to žiadateľ vopred overil.

  1. výpis z registra trestov žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, VÚC, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a VÚC, iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát,
  1. potvrdenie z Daňového úradu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky /  VZOR ŽIADOSTI Pozor, platitelia DPH podávajú žiadosť elektronicky.
  1. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu od Inšpektorátu práce / VZOR ŽIADOSTI
  1. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu od všetkých zdravotných poisťovní (Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union) / VZOR ŽIADOSTI
  1. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu od Sociálnej poisťovne / VZOR ŽIADOSTI
  1. potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku / VZOR ŽIADOSTI, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, štát a nimi zriaďované subjekty.
  1. potvrdenie príslušného súdu o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie / VZOR ŽIADOSTI

+ SPRIEVODNÝ LIST NA ZASLANIE POTVRDENÍ (VZOR)

POZOR: V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie zastupiteľstvom nepredloží všetky doklady podľa odseku 9 VZN BSK č. 2/2016, uznesenie zastupiteľstva v časti schválenia dotácie tomuto žiadateľovi stráca platnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements