VÝZVA TURIZMUS 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN BSK č. 2/2016“) schváleným Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 76/2016 zo dňa 09.09.2016 a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu  v Bratislavskom kraji do roku 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 100/2015 zo dňa 11.12.2015 a v súlade uznesením č. 101/2016 zo dňa 21.10.2016 k Výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2017, zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017:

 PDF verzia

 

Celé znenie:

ZÁMER

Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu je podpora tvorby a rozvoja kľúčových produktov destinácie, ktoré budú smerovať k  spoločným, dlhodobým strategickým cieľom zadefinovaným v dokumente Stratégia rozvoja turizmu Bratislavského kraja do roku 2020. Bratislavská regionálna dotačná schéma  na podporu turizmu má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty špecifikované vo výzve, pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu.

 

PODMIENKY

 1. Ciele
 • Vytvárať podmienky pre rozvoj aktivít pešej a cyklistickej turistiky v kraji.
 • Vytvárať podmienky pre rozvoj aktivít vodáckej turistiky a ekoturizmu v povodí riek Morava a Dunaj.
 • Prispieť k rozvoju vidieckeho turizmu a agroturizmu podporením aktivít vedúcich k rozvoju vínneho turizmu v Malých Karpatoch.
 • Podporovať aktivity, ktoré prispejú k zachovaniu a ďalšiemu rozvíjaniu jedinečných hodnôt historického a kultúrneho dedičstva v kraji.
 1. Oblasti podpory

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu zohľadňuje existujúce potreby v oblasti cestovného ruchu miest a obcí v kraji prostredníctvom podpory:

 • pešej a cyklistickej turistiky obnovou resp. vybudovaním oddychových miest, doplnkovej infraštruktúry, náučných chodníkov, značenia peších chodníkov a rôznych atraktivít popri značených trasách;
 • vodáckej turistiky a ekoturizmu obnovou resp. vybudovaním doplnkovej vodáckej a ekoturistickej infraštruktúry, náučných chodníkov a celkového značenia vodáckych a ekoturistických trás pozdĺž riek Morava, Malý Dunaj a Dunaj;
 • vidieckeho turizmu a agroturizmu s dôrazom na rozvoj vínneho turizmu formou celoročného resp. dlhodobého koordinovaného sprístupnenia vinárstiev a vínnych pivníc ako kľúčového produktu vínnej cesty v Malých Karpatoch pre domácich a zahraničných návštevníkov;
 • historického a kultúrneho dedičstva s dôrazom na budovanie celoročných resp. dlhodobých atraktivít zážitkového turizmu formou prezentácie tradičných regionálnych produktov a remesiel, ako aj sprístupnenia remeselných dielní vrátane možnosti zapojenia návštevníka do tvorivého procesu.

Výzva je v roku 2017 otvorená pre nasledovné oblasti:

 1. Podpora pešej a cyklistickej turistiky
 2. Podpora vodáckej turistiky a ekoturizmu
 3. Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu
 4. Podpora historického a kultúrneho dedičstva

 

Tab.1 Oblasti podpory

 

OBLASŤ PODPORY

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

1.  Podpora pešej a cyklistickej turistiky Podpora je určená na  obnovu resp. vybudovanie oddychových miest, doplnkovej infraštruktúry, náučných chodníkov, značenia peších chodníkov a rôznych atraktivít popri značených trasách, ktoré sa v prevažnej miere nachádzajú v extraviláne miest a obcí.
2.  Podpora vodáckej turistiky a ekoturizmu Podpora je určená na podporu vodáckej turistiky a ekoturizmu obnovou alebo vybudovaním doplnkovej vodáckej a ekoturistickej infraštruktúry, náučných chodníkov a celkového značenia vodáckych a ekoturistických trás pozdĺž riek Morava, Malý Dunaj a Dunaj.
3. Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu Podpora je zameraná na rozvoj vínneho turizmu a je určená na celoročné resp. dlhodobé koordinované  sprístupnenie vinárstiev a vínnych pivníc vínnej cesty v Malých Karpatoch pre domácich a zahraničných návštevníkov.
4. Podpora historického a kultúrneho dedičstva Podpora je určená na budovanie celoročných resp. dlhodobých atraktivít zážitkového turizmu formou prezentácie tradičných regionálnych produktov a remesiel, ako aj sprístupnenia remeselných dielní vrátane možnosti zapojenia návštevníka do tvorivého procesu.

Úrad BSK si vyhradzuje právo preradiť žiadosť do inej oblasti podpory, ak nezodpovedá oblasti podpory, v ktorej bola podaná.

 

 1. Kedy žiadať o dotáciu

Termín predkladania žiadostí je od 9.11.2016 do 22.12.2016 (vrátane) formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň v tlačenej podobe do podateľne BSK. Postup pri podávaní je popísaný v časti 7 tejto výzvy.

 

 1. Kto môže žiadať o dotáciu

O dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu môžu požiadať na základe VZN BSK č. 2/2016:

 1. obce a združenia obcí
 2. malí a strední podnikatelia v CR (právnické osoby a fyzické osoby

– podnikatelia)

 1. občianske združenia
 2. záujmové združenia právnických osôb
 3. neziskové organizácie

POZOR: V rámci jednej výzvy môže podať jeden subjekt (žiadateľ) maximálne 1  žiadosť o dotáciu.

 

 1. Aká suma je k dispozícii

Na podporu turizmu vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2017 spolu 249 600 EUR.

Maximálna výška dotácie poskytnutá na základe VZN BSK č. 2/2016 jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku (týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátane iných dotačných schém) nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 EUR.

Minimálna výška požadovanej dotácie v rámci jednej žiadosti je 2 500 EUR.

Žiadateľ o dotáciu je povinný spolufinancovať projekt, ktorý je predmetom žiadosti z tejto výzvy a to do výšky 20 % z požadovanej sumy.

V prípade pridelenia dotácie sa umožňuje refundácia nákladov (všetky oprávnené náklady podľa VZN BSK č. 2/2016 a tejto výzvy) spojených s prípravou projektu, ktoré sa realizovali v danom rozpočtovom roku a časovo predchádzali dátumu realizácie a  schváleniu dotácií.

 

 1. Čo nemôže byť podporené

Dotáciu podľa tejto výzvy nemožno poskytnúť na základe VZN BSK č. 2/2016 najmä na:

 1. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 2. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 3. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 4. úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov,
 5. úhradu stravného a cestovných náhrad zamestnancov, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
 6. predprojektovú prípravu pri investičných projektoch,
 7. fixné prevádzkové náklady organizácie,
 8. nákup osobných automobilov,
 9. bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
 10. nákup pozemkov a prenájom pozemkov na obdobie presahujúce lehotu realizácie projektu.

Dotáciu nemožno ďalej poskytnúť žiadateľovi, ktorý:

 1. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
 2. má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam v registri trestov, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, alebo vyšší územný celok,
 3. poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 4. nedoplnil žiadosť podľa časti 7 tejto výzvy,
 5. je politickou stranou, politickým hnutím a ich koalíciou.

 

 1. Postup pri podávaní žiadosti o dotáciu

Žiadosti musia byť vypracované a musia k nim byť pripojené všetky doklady podľa VZN BSK č. 2/2016.

 1. Žiadateľ je povinný vyplniť a registrovať žiadosť a povinné prílohy v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.bratislavskykraj.sk/. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi ju zaregistrovať a vytlačiť (bod 2).
 1. Žiadosť a povinné prílohy, ktoré žiadateľ zaregistroval v elektronickom systéme, je povinný vytlačiť a predložiť aj v tlačenej podobe. Takto podané žiadosti musia mať výrazné označenie „Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu 2017“. Vytlačenú žiadosť žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá na podateľni úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu).

 

POZOR: DO KONCA ROKA 2016 BUDE SPUSTENÁ AJ MOŽNOSŤ PODANIA ŽIADOSTI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ SLUŽBY BSK. O TERMÍNE BUDEME INFORMOVAŤ NA WEBE WWW.BRDS.SK A WEBOVOM SÍDLE BSK.

V prípade podania žiadosti prostredníctvom elektronickej služby BSK (POZOR! Odlišuje sa od elektronického informačného systému – týka sa len tých žiadateľov, ktorí sú držiteľmi občianskeho preukazu vybaveného čipom (eID karta), a ktorí sa rozhodnú podať žiadosť prostredníctvom elektronickej komunikácie), žiadateľ podáva žiadosť na doméne https://portal.egov.region-bsk.sk/, pričom ju nemusí registrovať a zasielať spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2 tejto časti.

 

Lehota na predkladanie zaregistrovanej žiadostí je do 22.12.2016 (vrátane). Žiadosti je potrebné predložiť v elektronickej aj v písomnej podobe.
Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte. V prípade elektronickej služby BSK platí termín podania prostredníctvom danej služby, ktorá nahrádza podateľňu.

Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená, podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a musia k nej byť pripojené nasledovné doklady (originál alebo osvedčená kópia pokiaľ nie je uvedené inak):

Povinné prílohy:

 1. kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa (napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, obchodná spoločnosť,
 2. výpis z obchodného registra, registra občianskych združení alebo obdobného registra, ku dňu doručenia na BSK nie starší ako 3 mesiace, ak ide o právnickú osobu, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok,
 3. výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ku dňu doručenia na BSK nie starší ako 3 mesiace, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti,
 4. kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr.  kópia menovacieho dekrétu, iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 5. výpis z príslušného registra alebo doklad o pridelení daňového identifikačného čísla, ak ide o fyzickú osobu vykonávajúcu slobodné povolanie,
 6. doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť dotácia poukázaná,
 7. doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
 8. súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt,
 9. iné špecifické doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ak sú špecifikované v tejto výzve.

Poznámka: podrobná charakteristika činnosti žiadateľa, pokiaľ žiadateľom nie je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok, podrobný popis projektu, najmä jeho účel, zámer, ciele, vecná náplň, termín, miesto, podrobný rozpočet projektu spolu s vyznačením položiek, na ktoré žiadateľ požaduje dotáciu, a kompletné údaje o ďalších zdrojoch financovania projektu podľa VZN BSK č. 2/2016, sú súčasťou formulára žiadosti, ktorý je prílohou 1 tejto výzvy.

 

Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k doplneniu. Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. POZOR! Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo vyzvaní na doplnenie, nebude posudzovaná.

Dôvody vyradenia žiadosti:

 • žiadosť bola podaná po termíne uzávierky,
 • žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme a v tlačenej podobe (prípadne prostredníctvom elektronickej služby BSK) podľa pravidiel uvedených v tejto výzve,
 • v žiadosti chýbali informácie, nevyhnuté pre jej posúdenie,
 • žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
 • žiadosť zásadne nezodpovedá cieľu dotačnej schémy.

Žiadosti zaregistrované prostredníctvom elektronického informačného systému alebo elektronickej služby BSK, podané v riadnom termíne budú po ukončení registrácie zverejnené na webovom sídle Úradu BSK.

 

 1. Proces posudzovania žiadostí

Žiadosti o  poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu (ďalej „žiadosti“) budú posudzované v zmysle  VZN BSK č. 2/2016 nasledovne:

Posúdenie formálnych náležitostí žiadostí vykoná Úrad Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Oddelenia cestovného ruchu. Žiadateľ, ktorého žiadosť o dotáciu nebude spĺňať náležitosti predpísané VZN BSK č. 2/2016, bude bezodkladne vyzvaný na doplnenie žiadosti. Ak nebude takáto žiadosť v lehote stanovenej vo vyzvaní doplnená, prípadne nebude spĺňať podmienky oprávnenosti, nebude posudzovaná. Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti podľa VZN BSK č. 2/2016, odstúpi Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na posúdenie členom odbornej hodnotiacej komisie pre vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu.

Posúdenie obsahových náležitostí:

Odborná hodnotiaca komisia hodnotí žiadosti na základe vopred stanovených kritérií hodnotenia, formulovaných vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja členovia odbornej hodnotiacej komisie. Žiadostiam je prideľovaný počet bodov aj so zdôvodnením.

Odborná hodnotiaca komisia na základe bodového zisku zostavuje odporúčanie na pridelenie dotácií z celkovej alokácie pre príslušnú dotačnú schému, so stanovením odporúčanej výšky dotácie pre tie žiadosti, ktoré pri priemere bodových hodnotení oboch hodnotiteľov získali 65% a viac maximálneho bodového zisku, pričom návrh, ktorý má odporúčací charakter, predkladá dotačnej komisii v podobe zoznamu obsahujúceho všetky posudzované žiadosti.

Dotačná komisia posúdi návrh odbornej hodnotiacej komisie, predložený najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím dotačnej komisie, pričom môže na základe zdôvodnenia zmeniť výšku dotácie navrhnutú odbornou hodnotiacou komisiou pre jednotlivé žiadosti.

Dotačná komisia predkladá Zastupiteľstvu BSK na schválenie návrh na poskytnutie dotácií v jednotlivých dotačných schémach s odporúčaním na ich schválenie. Zastupiteľstvo BSK prerokuje návrh na poskytnutie dotácií najneskôr do konca marca príslušného rozpočtového roka.

Hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, k žiadostiam spĺňajúcim formálne náležitosti postupujúcim na hodnotenie, budú po schválení návrhu na poskytnutie dotácií Zastupiteľstvom BSK zverejnené prostredníctvom elektronického informačného systému.

Zoznam žiadateľov, ktorým Zastupiteľstvo BSK schválilo žiadosti o poskytnutie dotácie, bude zverejnený na web-stránke www.bratislavskykraj.sk.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. Materiály zaslané na Úrad BSK v rámci dotačnej schémy sa žiadateľom nevracajú.

Informácia o výsledku rozhodovania bude poskytnutá žiadateľom začiatkom apríla 2017.

 

 1. Kritériá hodnotenia žiadostí
 1. Základným kritériom je splnenie formálnych náležitostí v zmysle VZN BSK č. 2/2016 a znenia výzvy.
 1. Pre hodnotenie žiadosti o dotáciu, ktoré spĺňajú formálne náležitosti, je určujúci priradený celkový počet bodov pridelený od odbornej hodnotiacej komisie zostavenej z 2 zástupcov pre jednotlivé oblasti podpory (čím viac bodov, tým lepšie hodnotenie) podľa nasledujúcich kritérií:
 • súlad projektu s cieľmi Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a  s obsahovým zameraním výzvy – s podporovanými oblasťami a aktivitami (škála 0 až 13 bodov),
 • prínos projektu pre zvýšenie inovatívnosti, atraktívnosti a komplexnosti produktu cestovného ruchu v danej destinácii (škála 0 až 13 bodov),
 • udržateľnosť projektu (škála 0 až 8 bodov),
 • finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť, štruktúrovanosť rozpočtu a miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (škála 0 až 8 bodov),
 • odborná, technická, materiálna a personálna spôsobilosť žiadateľa o dotáciu a  úspešnosť jeho doteraz realizovaných projektov (škála 0 až 8 bodov).

 

 1. Zmluvné podmienky

Po schválení dotácie je úspešný žiadateľ povinný do 30 dní po oznámení o schválení dotácie doplniť nasledovné doklady v origináli:

 1. výpis z registra trestov žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa ku dňu doručenia na BSK nie starší ako 3 mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok,
 2. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ktoré ku dňu doručenia na BSK nie je staršie ako 3mesiace,
 3. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu (inšpektorátu práce, sociálnej a všetkých zdravotných poisťovní), ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3 mesiace,
 4. potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3 mesiace,
 5. potvrdenie príslušného súdu o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3

V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie zastupiteľstvom nepredloží všetky doklady podľa bodu 10, uznesenie zastupiteľstva v časti schválenia dotácie tomuto žiadateľovi stráca platnosť.

BSK uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia, písomnú Zmluvu o poskytnutí dotá­cie (ďalej len „zmluva”). Zmluva obsahuje najmä tieto náležitosti:

 1. označenie zmluvných strán,
 2. účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
 3. výšku dotácie,
 4. číslo bankového účtu príjemcu dotácie, na ktorý má byť dotácia poukázaná, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 5. podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
 6. lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu,
 7. lehotu a spôsob zúčtovania dotácie,
 8. spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie,
 9. dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy,
 10. vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
 11. povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov príjemcu dotácie v určenej lehote,
 12. povinnosť príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá do­tácia v celej výške zo štátneho rozpočtu,
 13. lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostried­kov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné prostried­ky poukazujú,
 14. ustanovenie o zmluvnej pokute za nedodržanie predmetu a podmienok zmluvy.

                                        

 1. Súvisiace dokumenty
 1. Príloha č.1 Žiadosť – vzor formulára
 2. Príloha č.2 Zúčtovanie – vzor formulára
 3. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK č. 2/2016

Informácie o VZN BSK č. 2/2016 sú k dispozícii na web stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk v sekcii Dotácie.

 

 1. Konzultácie

Bližšie informácie o dotačnej schéme ako aj konzultácie počas trvania výzvy poskytne  referent Oddelenia cestovného ruchu BSK Mgr. Martin Menkyna v pondelok a stredu od 9:00 do 12:00 na tel. č. 02/48264145, priebežne na emailovej adrese martin.menkyna@region-bsk.sk, alebo osobne v sídle BSK (termín osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, pričom platia úradné dni a hodiny pre styk s verejnosťou Úradu BSK).

Konzultácie nie sú pre žiadateľov povinné.

 

 1. Informačné semináre

Po zverejnení výzvy bude Oddelenie cestovného ruchu organizovať na Úrade BSK  informačný seminár pre záujemcov o podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017. Na seminári sa účastníci dozvedia bližšie informácie o výzve – oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave kvalitnej žiadosti a k úspešnej realizácii projektu.

Pozn.: Termín konania semináru bude zverejnený súbežne so zverejnením výzvy.

 

KONTAKT

Oddelenie cestovného ruchu

Odbor cestovného ruchu a kultúry Úradu BSK

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, P.O.Box 106

820 05 Bratislava 25

www.bratislavskykraj.sk

 

Tieto podmienky boli zverejnené dňa 9.11.2016 na webovej stránke Úradu BSK. Obsah výzvy je pre žiadateľov záväzný, pričom nie je možné sa proti jeho zneniu odvolať.

 

Advertisements

1 Comment

 1. Pingback: BRDS

Comments are closed.