VÝZVA ROZVOJ VIDIEKA 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2017

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN BSK č. 2/2016“) schváleným Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 76/2016 zo dňa 09.09.2016, v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 a v súlade uznesením č. 101/2016 zo dňa 21.10.2016 k Výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2017, zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2017:

 PDF verzia

 

Celé znenie:

ZÁMER

Bratislavský kraj je v roku 2025 spolupracujúci región, ktorý svojim obyvateľom poskytuje kvalifikovanú prácu, kvalitné bývanie, bohaté možnosti trávenia voľného času a regenerácie síl. Je príťažlivý a pohostinný pre návštevníkov: inšpirujúci, priateľský, komunikujúci, s harmonickou krajinou, výnimočnou históriou, kultúrou a gastronómiou. Ponuka zaujímavostí je nielen bohatá, ale aj dobre spropagovaná a ľahko dostupná z každého sídla regiónu.

Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka je prostredníctvom podpory tradícií a zveľaďovania prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu zlepšiť kvalitu života obyvateľov vidieka Bratislavského kraja a zvýšiť jeho príťažlivosť pre návštevníkov.  

 

PODMIENKY

 1. Ciele
 • Zlepšenie kvality života obyvateľov vidieka prostredníctvom obnovy obcí
 • Podpora miestnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov
 1. Oblasti podpory

Stratégia rozvoja vidieka 2016 – 2020 zadefinovala tri kľúčové témy na podporu rozvoja vidieka: Ľudský kapitál a miestna ekonomika, Krajinný a kultúrny potenciál, Dostupnosť a vybavenosť sídel. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka zohľadňuje definované kľúčové témy, a na rok 2017 vyhlasuje výzvu otvorenú pre nasledujúce oblasti:

 1. Obnova obcí
 2. Podpora miestnej ekonomiky

 

Tab. 1 Oblasti podpory

Oblasť podpory Opatrenie Oprávnené aktivity Oprávnení žiadatelia
1. Obnova obcí Rekonštrukcia, revitalizácia a modernizácia verejných priestranstiev obci (povinná kombinácia minimálne troch oprávnených aktivít) –          Rekonštrukcia a úprava spevnených plôch

–          Osadenie nového parkového mobiliáru – lavičky, smetné koše,

–          Revitalizácia pitnej fontány a vodného prvku

–          Obnova verejnej zelene

–          Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho verejného osvetlenia v záujme zníženia energetickej spotreby

–          Realizácia bezbariérových prístupov

–          Rekonštrukcia priestranstiev a tržníc spĺňajúcich potrebu na organizáciu trhov (spevnenie plochy, vybudovanie potrebných sietí – prípojok, zakúpenie a inštalácia stánkov – stále zázemie) za účelom podpory lokálnych producentov a tradičných výrobkov – podpora lokálnych produktov

–          Obce Bratislavského kraja, vrátane mestských častí Hlavného mesta SR Bratislava s počtom obyvateľov do 12 000 (ŠÚ SR za r. 2015), (mestské časti Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo),
Skvalitňovanie verejnej zelene v obci –          Sadové úpravy formou výsadby solitérnych stromov, alejových stromov, záhonov a kríkov a rôznych tradičných odrôd stromov za účelom zachovania a obnovy genofondu týchto odrôd
Rozvoj infraštruktúry v obci –          Výstavba a rekonštrukcia cyklistických chodníkov výlučne  v intraviláne obcí pre účely cyklodopravy a zlepšenia dostupnosti služieb v rámci obce

–          Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich autobusových zastávok

Adaptačné opatrenie –          opatrenia na zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej krajine (povrchové či podzemné nádrže na zachytávanie a uchovávanie zrážkovej vody) a jej opätovné využitie pre zefektívnenie hospodárenia (napr. na zavlažovanie zelene, ako úžitkovú vodu) a odľahčenie kanalizačnej siete a ČOV

–          vytváranie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, zberné jazierka a pod.), tzv. zelené strechy, vertikálne zelené steny / fasády pre ochladzovanie prostredia / budov a znižovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy (napr. extrémne horúčavy a dlhodobé sucho)

–          Aktivity podporujúce vsakovanie zrážkovej vody do prírodného podložia, t. j. vsakovacie prvky (napr. vsakovacie pásy, vsakovacie jamy a tunely, infiltračné priekopy, priepustný betón / asfalt,  a pod.) alebo využívanie zatrávňovacích tvárnic pre zlepšenie kolobehu vody v prírode, zníženie rizika povodní, znižovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy (napr. extrémne horúčavy a dlhodobé sucho) a odľahčenie kanalizačnej siete a ČOV (oprávnenou aktivitou nie je vybudovanie / revitalizácia / spevnenie vpustov a odvodňovacích rigolov odvádzajúcich vodu z krajiny, napr. ústiacich do kanalizačnej siete a pod.)

2. Podpora miestnej ekonomiky Nákup technológií a zariadení za účelom ďalšieho rozvoja poskytovania služieb obyvateľstvu  a podpory spracovania a výroby tradičných produktov v oblasti vinárstva, ovocinárstva a včelárstva (1.2) –          nákup techniky na celoročnú údržbu komunikácií, verejných priestranstiev, parkov, zelených plôch

–          zakúpenie technického vybavenia na spracovanie, triedenie a zhodnotenie bioodpadu

–          zakúpenie technického vybavenia na spracovanie ovocia, vína, včelích produktov

–           zakúpenie inovatívnych technológií ekologického poľnohospodárstva

 

 

 

 

–          Obce Bratislavského kraja, vrátane mestských častí Hlavného mesta SR Bratislava s počtom obyvateľov do 12 000 (podľa ŠÚ SR za r. 2015), (mestské časti Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo);

–          Samostatne hospodáriaci roľník na celom území kraja).

Rekultivácia a obnova sadov, vinohradov, včelstiev –          odstraňovanie starých neprodukčných porastov

–          výsadba nových produkčných porastov

–          terénne úpravy – obnova terasovitého reliéfu

–          obnova oplotenia a výstavba oporných konštrukcií

–          obnova úľov

–          rozširovanie počtu včelích rodín

 

Úrad BSK si vyhradzuje právo preradiť žiadosť do inej oblasti podpory, ak nezodpovedá oblasti podpory, v ktorej bola podaná.

 

3. Kedy žiadať o dotáciu

Termín predkladania žiadostí je od 9.11.2016 do 11.01.2017 (vrátane) formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň v tlačenej podobe do podateľne BSK. Postup pri podávaní je popísaný v časti 7 tejto výzvy.

 

4. Kto môže žiadať o dotáciu

Obnova obcí

 • Obce Bratislavského kraja, vrátane mestských častí Hlavného mesta SR Bratislava s počtom obyvateľov do 12 000 (podľa ŠÚ SR za r. 2015), (mestské časti Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo),

Podpora miestnej ekonomiky

 • Obce Bratislavského kraja, vrátane mestských častí Hlavného mesta SR Bratislava s počtom obyvateľov do 12 000 (podľa ŠÚ SR za r. 2015), (mestské časti Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo),
 • Samostatne hospodáriaci roľník[1] – fyzická osoba – podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby

 

 1. Aká suma je k dispozícií

Na podporu rozvoja vidieka vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2017 spolu 349 440 EUR.

Maximálna výška dotácie poskytnutá na základe VZN BSK č. 2/2016 jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku (týka sa všetkých žiadostí o dotáciu v rámci jedného rozpočtového roka, vrátanie iných dotačných schém) nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 EUR.

Minimálna výška žiadanej dotácie musí byť 5 000 EUR.

Žiadateľ o dotáciu je povinný spolufinancovať projekt, ktorý je predmetom žiadosti  z tejto výzvy a to do výšky 10 % z požadovanej sumy.

V prípade pridelenia dotácie sa umožňuje refundácia nákladov (všetky oprávnené náklady podľa VZN č. 2/2016 a tejto výzvy) spojených s prípravou projektu, ktoré sa realizovali v danom rozpočtovom roku a časovo predchádzali dátumu realizácie.

 

 1. Čo nemôže byť podporené

Dotáciu podľa tejto výzvy nemožno poskytnúť na základe VZN BSK č. 2/2016 najmä na:

 1. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 2. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 3. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 4. úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov,
 5. úhradu stravného a cestovných náhrad zamestnancov, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
 6. predprojektovú prípravu pri investičných projektoch,
 7. fixné prevádzkové náklady organizácie,
 8. nákup osobných automobilov,
 9. bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
 10. nákup pozemkov a prenájom pozemkov na obdobie presahujúce lehotu realizácie projektu.

Dotáciu nemožno ďalej poskytnúť žiadateľovi, ktorý:

 1. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
 2. má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam v registri trestov, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, alebo vyšší územný celok,
 3. poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 4. nedoplnil žiadosť podľa časti 7 tejto výzvy,
 5. je politickou stranou, politickým hnutím a ich koalíciou.

 

 1. Postup pri podávaní žiadosti o dotáciu:

Žiadosti musia byť vypracované a musia k nim byť pripojené všetky doklady podľa VZN č. 2/2016.

 1. Žiadateľ je povinný vyplniť a registrovať žiadosť a povinné prílohy v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.bratislavskykraj.sk/. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi ju zaregistrovať a vytlačiť (bod 2).
 1. Žiadosť a povinné prílohy, ktoré žiadateľ zaregistroval v elektronickom systéme, je povinný vytlačiť a predložiť aj v tlačenej podobe. Takto podané žiadosti musia mať výrazné označenie „Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka 2017“. Vytlačenú žiadosť žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá na podateľni úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu).

POZOR: DO KONCA ROKA 2016 BUDE SPUSTENÁ AJ MOŽNOSŤ PODANIA ŽIADOSTI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ SLUŽBY BSK. O TERMÍNE BUDEME INFORMOVAŤ NA WEBE WWW.BRDS.SK A WEBOVOM SÍDLE BSK.

V prípade podania žiadosti prostredníctvom elektronickej služby BSK (odlišuje sa od elektronického informačného systému – týka sa len tých žiadateľov, ktorí sú držiteľmi občianskeho preukazu vybaveného čipom (eID karta), a ktorí sa rozhodnú podať žiadosť prostredníctvom elektronickej komunikácie), žiadateľ podáva žiadosť na doméne https://portal.egov.region-bsk.sk/, pričom ju nemusí registrovať a zasielať spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2 tejto časti.

Lehota na predkladanie zaregistrovanej žiadostí je do 11.1.2017 (vrátane). Žiadosti je potrebné predložiť v elektronickej aj v písomnej podobe.

Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v stanovenej lehote podaná na pošte. V prípade elektronickej služby BSK platí termín podania prostredníctvom danej služby, ktorá nahrádza podateľňu

Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v stanovenej lehote podaná v písomnej podobe na poštovú prepravu.

Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená, podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a musia k nej byť pripojené nasledovné doklady (originál alebo osvedčená kópia pokiaľ nie je uvedené inak):

Povinné prílohy:

 1. kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa (napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, obchodná spoločnosť,
 2. výpis z obchodného registra, registra občianskych združení alebo obdobného registra, ku dňu doručenia na BSK nie starší ako 3 mesiace, ak ide o právnickú osobu, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok,
 3. výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ku dňu doručenia na BSK nie starší ako 3 mesiace, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti,
 4. kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr.  kópia menovacieho dekrétu, iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 5. výpis z príslušného registra alebo doklad o pridelení daňového identifikačného čísla, ak ide o fyzickú osobu vykonávajúcu slobodné povolania,
 6. doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť dotácia poukázaná,
 7. doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
 8. súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt,
 9. iné špecifické doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ak sú špecifikované v tejto výzve.

Poznámka: podrobná charakteristika činnosti žiadateľa, pokiaľ žiadateľom nie je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok, podrobný popis projektu, najmä jeho účel, zámer, ciele, vecná náplň, termín, miesto, podrobný rozpočet projektu spolu s vyznačením položiek, na ktoré žiadateľ požaduje dotáciu, a kompletné údaje o ďalších zdrojoch financovania projektu podľa VZN BSK č. 2/2016, sú súčasťou formulára žiadosti, ktorý je prílohou 1 tejto výzvy.

Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k doplneniu. Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. POZOR! Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo vyzvaní na doplnenie, nebude posudzovaná.

Dôvody vyradenia žiadosti:

 • žiadosť bola podaná po termíne uzávierky,
 • žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme a v tlačenej podobe (prípadne prostredníctvom elektronickej služby BSK) podľa pravidiel uvedených vo výzve,
 • v žiadosti chýbali informácie, nevyhnuté pre jej posúdenie,
 • žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
 • žiadosť zásadne nezodpovedá cieľu dotačnej schémy

Žiadosti zaregistrované prostredníctvom elektronického informačného systému alebo elektronickej služby BSK, podané v riadnom termíne budú po ukončení registrácie zverejnené na webovom sídle Úradu BSK.

 

 1. Proces posudzovania žiadostí

Žiadosti o  poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka (ďalej „žiadosti“) budú posudzované v zmysle  VZN BSK č. 2/2016 nasledovne:

Posúdenie formálnych náležitostí žiadostí vykoná Úrad Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Oddelenia stratégie a územného rozvoja. Žiadateľ, ktorého žiadosť o dotáciu nebude spĺňať náležitosti predpísané VZN BSK č. 2/2016, bude bezodkladne vyzvaný na doplnenie žiadosti. Ak nebude takáto žiadosť v lehote stanovenej vo vyzvaní doplnená, prípadne nebude spĺňať podmienky oprávnenosti, nebude posudzovaná. Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti podľa VZN BSK č. 2/2016, odstúpi Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na posúdenie členom odbornej hodnotiacej komisie pre vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka.

Posúdenie obsahových náležitostí:

Odborná hodnotiaca komisia hodnotí žiadosti na základe vopred stanovených kritérií hodnotenia, formulovaných vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja členovia odbornej hodnotiacej komisie. Žiadostiam je prideľovaný počet bodov aj so zdôvodnením.

Odborná hodnotiaca komisia na základe bodového zisku zostavuje odporúčanie na pridelenie dotácií z celkovej alokácie pre príslušnú dotačnú schému, so stanovením odporúčanej výšky dotácie pre tie žiadosti, ktoré pri priemere bodových hodnotení oboch hodnotiteľov získali 65% a viac maximálneho bodového zisku, pričom návrh, ktorý má odporúčací charakter, predkladá dotačnej komisii v podobe zoznamu obsahujúceho všetky posudzované žiadosti.

Dotačná komisia posúdi návrh odbornej hodnotiacej komisie, predložený najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím dotačnej komisie, pričom môže na základe zdôvodnenia zmeniť výšku dotácie navrhnutú odbornou hodnotiacou komisiou pre jednotlivé žiadosti.

Dotačná komisia predkladá Zastupiteľstvu BSK na schválenie návrh na poskytnutie dotácií v jednotlivých dotačných schémach s odporúčaním na ich schválenie. Zastupiteľstvo BSK prerokuje návrh na poskytnutie dotácií najneskôr do konca marca príslušného rozpočtového roka.

Hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, k žiadostiam spĺňajúcim formálne náležitosti postupujúcim na hodnotenie, budú po schválení návrhu na poskytnutie dotácií Zastupiteľstvom BSK zverejnené prostredníctvom elektronického informačného systému.

Zoznam žiadateľov, ktorým Zastupiteľstvo BSK schválilo žiadosti o poskytnutie dotácie, bude zverejnená na web-stránke www.bratislavskykraj.sk.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. Materiály, zaslané na Úrad BSK v rámci dotačnej schémy sa žiadateľom nevracajú.

Informácia o výsledku rozhodovania bude poskytnutá žiadateľom začiatkom apríla 2017.

 

9. Kritériá hodnotenie žiadostí

 1. Základným, selektívnym, kritériom je splnenie formálnych náležitostí v zmysle VZN BSK č. 2/2016 a znenia výzvy.
 2. Pre hodnotenie žiadostí o dotáciu, ktoré spĺňajú formálne náležitosti, je určujúci priradený celkový počet bodov pridelený od dvoch členov odbornej hodnotiacej komisie (čím viac bodov, tým lepšie hodnotenie) podľa nasledujúcich kritérií (celkový počet bodov 50):
 • Dopad projektu na obyvateľstvo (0 – 5 bodov)
 • Prínos projektu v oblasti znižovania negatívnych dopadov na zmeny klímy, znižovania produkcie CO2 a zlepšovania mikroprostredia (0 – 5 bodov)
 • Prínos projektu pre podporu miestnej ekonomiky, lokálnych producentov a výrobcov (0 – 10 bodov):
 • Finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu a miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 – 15 bodov)
 • Prínos projektu pre zvýšenie atraktívnosti, jedinečnosti a inovatívnosti vidieckeho územia Bratislavského kraja (0 – 15 bodov).

 

 1. Zmluvné podmienky

Po schválení dotácie je úspešný žiadateľ povinný do 30 dní po oznámení o schválení dotácie doplniť nasledovné doklady v origináli:

 1. výpis z registra trestov žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa ku dňu doručenia na BSK nie starší ako 3 mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok,
 2. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ktoré ku dňu doručenia na BSK nie je staršie ako 3mesiace,
 3. potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu (inšpektorátu práce, sociálnej a všetkých zdravotných poisťovní), ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3 mesiace,
 4. potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3 mesiace,
 5. potvrdenie príslušného súdu o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, ku dňu doručenia na BSK nie staršie ako 3

V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 45 dní od oznámenia o schválení dotácie zastupiteľstvom nepredloží všetky doklady podľa bodu 10, uznesenie zastupiteľstva v časti schválenia dotácie tomuto žiadateľovi stráca platnosť.

BSK uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia, písomnú Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“). Zmluva obsahuje tieto náležitosti:

 1. označenie zmluvných strán,
 2. účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
 3. výšku dotácie,
 4. číslo bankového účtu príjemcu dotácie, na ktorý má byť dotácia poukázaná, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 5. podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
 6. lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu,
 7. lehotu a spôsob zúčtovania dotácie,
 8. spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie,
 9. dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy,
 10. vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
 11. povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov príjemcu dotácie v určenej lehote,
 12. povinnosť  príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá do­tácia v celej výške zo štátneho rozpočtu,
 13. lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostried­kov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné prostried­ky poukazujú,
 14. ustanovenie o zmluvnej pokute za nedodržanie predmetu a podmienok zmluvy.

 

11. Súvisiace dokumenty

Informácie o VZN č. 2/2016 sú k dispozícií na web stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk v sekcii Dotácie.

 

 1. Konzultácie

Bližšie informácie o dotačnej schéme ako aj konzultácie počas trvania výzvy poskytnú referenti Oddelenia stratégie a územného rozvoja Úradu BSK Mgr. Peter Jesenský a Mgr. Pavol Stano v pondelok a stredu od 09:00 do 12:00 na tel. č. 02/482 64 503, priebežne na emailovej adrese peter.jesensky@region-bsk.sk alebo osobne v sídle BSK (termín osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, pričom platia úradné dni a hodiny pre styk s verejnosťou). Konzultácie nie sú pre žiadateľov povinné.

 

 1. Informačné semináre

Po zverejnení výzvy bude Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK realizovať v sídle BSK informačný seminár pre záujemcov o podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2017.

Na seminári sa účastníci dozvedia bližšie informácie o výzve – oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave kvalitnej žiadosti a k úspešnej realizácii projektu.

Pozn.: Termín a miesto konania semináru budú zverejnené súbežne so zverejnením výzvy.

 

KONTAKT

Oddelenie stratégie a územného rozvoja

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, P.O.Box 106

820 05 Bratislava 25

www.bratislavskykraj.sk

 

Tieto podmienky boli zverejnené dňa 9.11.2016 na webovej stránke Úradu BSK. Obsah výzvy je pre žiadateľov záväzný, pričom nie je možné sa proti jeho zneniu odvolať.

[1] Definícia samostatne hospodáriaceho roľníka – Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní, Časť II A, §12a, §12b, §12c, §12d a §12e

 

Advertisements

1 Comment

 1. Pingback: BRDS

Comments are closed.